en-360° zpětná vazba: Sebereflexe k nezaplacení

05/07/2023

O předávání zpětné vazby jsme již něco málo psali a tak už víte, že v UpGrow věříme, že zpětná vazba je "dar". Že darovanému koni se na zuby nekouká? My bychom dneska ještě společně přece jenom na jeden zoubek koukli. Zpětná vazba je totiž nejen efektivní rozvojový nástroj, ale při využití správných nástrojů a správného procesu může být také fantastickým pomocníkem v oblastech motivace, firemní kultury a týmové spolupráce.

V tomto článku si proto řekneme více o principech tzv. 360° zpětné vazby (neboli "třistašedesátky") a její přidané hodnotě pro manažery i business.

Na co potřebuje zpětná vazba 360 stupňů?

V běžné praxi se zpětná vazba předává nejčastěji shora dolů (od nadřízeného k podřízenému), případně zdola nahoru (od podřízeného k nadřízenému). V obou případech jde o velmi zásadní podnět od kolegy, který je typicky jedním z našich nejbližších spolupracovníků, a může nám proto předat cenné informace a doporučení. Přesto je tato zpětná vazba tak trochu jednosměrná a dává nám náhled na vlastní chování, výkon či dovednosti pouze z jednoho konkrétního úhlu (shora či zdola). A co si budeme povídat, ten nemusí být vždycky ten nejkvalifikovanější nebo nejobjektivnější.

Oproti tomu 360° zpětná vazba je nástroj, který nám docílí zprostředkovat podněty ze všech relevantních směrů. Porovnává totiž vlastní perspektivu (sebereflexi) s hodnocením ostatních. V tomto procesu potom shromažďuje zpětnou vazbu nejen shora (a to i v několika úrovních řízení) a zespodu (opět i v několika úrovních podřízených), ale také od kolegů na stejné úrovni řízení (tzv. peer to peer feedback) a od klíčových stakeholderů interních či externích (např. projektový manažer, interní zákazník, externí klient, dodavatel, obchodní partner aj.).

Právě díky tomuto celistvému přístupu, který poskytuje sběr informací a podnětu ze všech stran, nazýváme tento model 360° zpětnou vazbou. Netřeba dodávat, že ze všech úhlů se toho vždy dozvíme více než pouze z úhlu jednoho. Unikátnost a efektivita "třistašedesátky" proto spočívá především v množství a komplexitě posbíraných podnětů, díky kterým lze považovat za nejobjektivnější a nejrelevantnější hodnocení, ke kterému jsme schopni se v rámci zpětné vazby přiblížit.

Jak to celé funguje?

Jak už bylo řečeno, 360° zpětná vazba je poměrně komplexní nástroj. Obvykle proto její realizace vyžaduje pomoc externího odborníka minimálně v některém z níže popsaných kroků. Cílem by totiž měla být implementace skutečně objektivního a anonymního šetření a získání spolehlivých a platných výstupů, se kterými lze v rámci motivace a rozvoje zaměstnanců (především manažerů) konstruktivně pracovat.

Pro srozumitelnost můžeme proces "třistašedesátky" shrnout do 5 základních kroků:

1) Definice posuzovaných kritérií:

Pro objektivitu a validitu celého procesu je klíčové, aby všichni účastníci šetření předávali zpětnou vazbu na základě stejných jasně formulovaných kritérií. Tato kritéria obvykle odpovídající společně definovanému kompetenčnímu modelu. Kompetence v případě 360° zpětné vazby mohou reflektovat znalosti a dovednosti, zejména ale chování, výkon a hodnoty, které demonstrujeme v každodenní praxi. Tento kvalitní základ je zcela klíčový pro efektivitu celého procesu. Nezřídka se stává, že kompetenční model proto tvoříme od začátku na základě firemních hodnot klienta, obvykle v úzké spolupráci s celým leadership týmem. Obecně doporučujeme definici 5 klíčových kompetencí, od kterých se můžeme dále odrazit.

2) Tvorba dotazníku zpětné vazby:

Dotazník je postaven na základě klíčových kritérií definovaných v předešlém kroku (například zmíněných 5 klíčových kompetencí), které jsou dále specificky popsány na konkrétních příkladech z každodenní profesní praxe. Formulace veškerých otázek a příkladů probíhá pod odborným dohledem tak, aby byla zajištěna maximální realibilita (spolehlivost) a validita (platnost) výstupů bez rizika subjektivního zabarvení dotazovaným. Typicky se kvalitně zpracovaný dotazník hodnotící 5 kompetencí bude opírat až o 150 samostatných otázek. A to už je kus práce.

3) Realizace šetření:

Šetření samotné probíhá vždy zcela anonymně a online. Dotazník vyplňují pečlivě definované skupiny stakeholderů ze všech výše popsaných skupin, aby byl obsažen právě 360° záběr šetření. Nejčastěji jde o skupinu o velikosti celkem 20 dotazovaných u každé jednotlivé zpětné vazby. Přestože jde na první pohled o rozsáhlý a kompletní proces, uživatelsky je vždy zajištěna maximální flexibilita, rychlost a jednoduchost. Jednotlivým účastníkům nezabere celý proces více než 20 minut jejich času v jakoukoliv dobu, na jakémkoliv místě a s připojením na kterémkoliv zařízení. Díky tomu se nám obvykle daří zajistit 100% míru návratnosti odpovědí a udržet pozitivní motivaci napříč účastníky.

4) Analýza výsledků:

Veškeré podněty jsou v podobě kvalitativních i kvantitativních dat pečlivě analyzovány a prezentovány v jednoduché vizuální podobě. Každý, kdo procesem 360° zpětné vazby prochází, obdrží tuto vizuální reflexi spolu se základní interpretací shromážděných dat v podobě jednoduchého reportu. Stejný report může (dle dohody s klientem) obdržet také jeho přímý nadřízený. Samotný report jednoduše reflektuje zejména rozdíly v hodnocení jednotlivých kompetencí napříč skupinami hodnotících. Na prvních pohled tak upozorňuje na potenciální palčivé oblasti, kde se podněty rozchází. Na tyto oblasti je třeba se dále zaměřit.

5) Individuální interpretace:

Jak již bylo zmíněno, report samotný je vizuálně velmi srozumitelný a vypovídá zejména o odchylkách v odpovědích a hodnocení jednotlivých kompetencí. Pro úplné porozumění sesbíraných dat je však třeba odborné interpretace. Profesionální interpretátor (obvykle psycholog, terapeut či kouč s kvalifikací v oblasti analýzy dat či statistiky), který má odbornou znalost toho daného nástroje 360 ° zpětné vazby seznamuje v průběhu individuálního setkání nejen s metodologií šetření, ale všechna čísla a grafy je schopen uvést do širšího kontextu a praktických souvislostí. Správné porozumění výsledků je totiž klíčem k úspěchu. Pouze s kvalitními a jasně interpretovanými informacemi můžeme nakládat jako s hodnotným podkladem osobního rozvoje.

A co s tím dál?

360° zpětná vazba je především nesmírně efektivním rozvojovým nástrojem. V ideálním případě se projevuje zvýšenou sebereflexí a uvědoměním si silných a slabých stránek u všech jednotlivců (nejčastěji manažerů), kteří tímto procesem projdou. Viditelný dopad má však také na celkovou angažovanost a motivaci zaměstnanců. V neposlední řadě je velmi nápomocná při nastavování otevřené a efektivní týmové spolupráce a lze ji aktivně využívat jako nástroj pro prevenci i řešení konfliktů mezi kolegy. Celkový pozitivní dopad na mezilidské vztahy a pracovní výkon samotný je tedy nasnadě.

Zázraky se však pochopitelně nedějí na počkání a samotná realizace "třistašedesátky" ještě žádný tým nezachránila. Ani správnou interpretací proto naše práce často nekončí. Pro maximalizaci pozitivního dopadu celého procesu je proto důležité si říct, co s výsledky budeme dělat dál.

Zkušenému HRistovi je však už jasné, že právě objevil zlatý grál talentových iniciativ, manažerského rozvoje a kariérního plánování. A má pravdu.

Pokud po přečtení tohoto článku zvažujete implementaci 360° také u vás v týmu, neváhejte se s námi poradit o detailech. Průvodní materiál v angličtině, který můžete ukázat šéfovi najdete ZDE, případně se s námi pojďte rovnou POTKAT na nezávaznou konzultaci.

U "třistašedesátky" brzy na viděnou!


David Dvořák