BLOG: Základ pro každého manažera

12.04.2023

Drtivá většina držitelů řidičského oprávnění má tendenci nadhodnocovat své řidičské dovednosti. Aspoň to tvrdí americká studie z roku 2018, kde přes 80 % dotázaných řidičů tvrdilo, že jejich řidičské dovednosti jsou nadprůměrné. A to i přes to, že nejčastější příčinou dopravních nehod je právě lidská chyba.

Při valné většině našich školení týkajících se zpětné vazby je sebevědomí účastníků velmi podobné. Nicméně realita je často opačná, což mimo jiné dokazují řady našich zaměstnaneckých dotazníků a průzkumů, které pro klienty děláme. Otázka kvalitní a pravidelné zpětné vazby se v nich objevuje na prvních příčkách negativního hodnocení vůči manažerům či firemní kultuře.

Zpětná vazba, neboli feedback, patří mezi typické firemní evergreeny. Takřka každý z nás je zvyklý dávat, nebo dostávat velmi často nějakou formu zpětné vazby. Bohužel "feedback" s sebou také nese jakousi pachuť a často je předzvěstí nějakého problému nebo nepříjemné situace. Ono se ale není čemu divit, není totiž feedback jako feedback. A přitom, jak by řekl klasik, "feedback is a gift" neboli zpětná vazba je dar!

Hlavním smyslem konstruktivní zpětné vazby je předat informace, které se týkají chování nebo výkonu "obdarovaného" a mají za účel pomoci se profesně či osobnostně posunout k lepším výsledkům. Možností, jak toho dosáhnout, je mnoho. Model SBI je sázka na jistotu.

Co je to SBI model?

SBI model je způsob předávání zpětné vazby, který vychází z principů behaviorální psychologie a je navržen tak, aby zohledňoval kritéria důležitá pro předání konstruktivní zpětné vazby. Tento model vznikl již v 80.letech minulého století, ale stále si drží svoji relevanci a využitelnost pro dnešní svět. SBI model se zaměřuje na tři hlavní kroky předávání zpětné vazby: Situace, chování a dopad. Neboli v angličtině situation, behaviour and Impact. Proto acronym SBI. Jedná se tedy o postup předání zpětné vazby ve třech po sobě jdoucích krocích:

  1. Situation (situace): První krok začíná popisem konkrétní situace či kontextu, ve kterém jsme zaznamenali chování, které chceme hodnotit. Tento krok předávání zpětné vazby je důležitý pro správné popsání kontextu a situace, kde pozorujeme chování, které chceme hodnotit. Je nutné být maximálně konkrétní a vyhnout se frázím jako jsou například "vždy", "pokaždé", "často" a další.

  2. Behaviour (chování): Druhý krok se zaměřuje na popis chování, které jsme měli možnost pozorovat v situaci z prvního bodu. Tato část by měla být maximálně faktická a měla by se zaměřit na popis toho, co druhá strana řekla nebo udělala.

  3. Impact (dopad): Třetí krok je popis konkrétních implikací (dopadů), které z popsaného chování nastaly. Neboli popis, jak pozorované chování mělo dopad na ostatní lidi, firmu nebo projekt. Tedy jaké konsekvence s sebou hodnocené chování přineslo.

Jak SBI model využít v praxi?

SBI model je nástroj pro předání konstruktivní zpětné vazby, ale pokud ho nepoužíváme správně, zůstane pouze a jen nástrojem. Pro každý krok je důležité myslet na pár základních pravidel:

  1. Při popisování situace nebo kontextu, buďte vždy specifičtí a ověřte si, že druhá strana s vaším popisem souhlasí. Například: "Tvůj cíl pro projekt X bylo připravit strukturované zadání pro mediální agenturu do konce března, je to tak?"

  2. Při popisu chování se zaměřte na konkrétní příklad, který chcete hodnotit. Například: "Při zadávání úkolu jsi řekl, že jsi schopen termín splnit dle naší domluvy". V tomto kroku SBI modelu je důležité se vyhnout domněnkám či spekulacím, proč se druhá strana nechovala, jak jste se domluvili. Vždy se ujistěte, že vám rozumí a chápe, co přesně se povedlo či nepovedlo.

  3. V poslední fázi předávání zpětné vazby se již zaměřujete na konkrétní výsledek, či konsekvence již zmíněného chování. V této fázi si dejte pozor, abyste při negativním hodnocení nepoužívali emočně zbarvená hodnocení, ale skutečně objektivní popis dopadu hodnoceného chování. Například: "Tím, že jsi nestihl vypracovat zadání pro agenturu v domluveném termínu, se celý projekt posunul a náš tým tak nestihne splnit firemní cíle".

Ať už využíváte jakýkoliv model zpětné vazby, myslete na to, že předávání zpětné vazby by mělo být hlavně dialogem. Existuje řada objektivních důvodů, proč druhá strana nedokázala dodržet své závazky nebo se nechovala podle domluvy. Proto vždy dbejte na to, aby druhá strana měla dostatek prostoru a času na váš feedback reagovat. Pokud se v předávání zpětné vazby za pomocí SBI modelu cítíte jistě a zkušeně, neváhejte v posledním kroku využít i různé koučovací otázky. Například:

  • Co si myslíš, že by příště pomohlo, aby se takové chování již neopakovalo?
  • Jakým způsobem chceš danou situaci napravit?
  • V jaké fázi tě příště mohu podpořit, abys zvládl dostát svým závazkům?

Závěrem

SBI model je efektivním a objektivním způsobem, jak předat, ale i dostat konstruktivní zpětnou vazbu. Zaměřením se na situaci, chování a důsledek je zárukou na předání objektivního hodnocení a informací důležitých pro další rozvoj. SBI model pomáhá lidem převzít odpovědnost za své chování a funguje také jako výborný nástroj pro osobní i profesní růst. Tato metoda by měla být výbavou každého manažera, který chápe, že zpětná vazba je dar a je to to nejlepší, co může pro rozvoj svého týmu udělat.


David Dvořák